[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.prachak.ac.th
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร (ป.ศ.) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.156.51.193  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาววชิรา พรหมวงศ์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางพรพิมล ไชยแสนท้าว
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน
Click ดูประวัติ
นางพรรณาภรณ์ กาลวิบูลย์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุภาวดี หรูปานวงษ์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขง
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางนงลักษณ์ ราชกรม
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุมาลี สอนบุญมี
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายธีระศักดิ์ สูงสุมาลย์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวลดาวัลย์ น้อยนรินทร์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางนภาลัย ชาปลิก
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางนิจวิภา สุระเสียง
ครู/ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางนงเยาว์ ปรีพูล
ครู/ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวนพารัตน์ ลอยสมิทธิ์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน
Click ดูประวัติ
นางนัทกมล ติยะวงศ์
ครู
เจ้าหน้าที่การเงิน
Click ดูประวัติ
นางสาวกัลยา ล้านเที่ยง
ครู/ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางอัจฉรา กิจนุกร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวชาลินี กอผจญ
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ครูอัตราจ้าง
17 : คณะกรรมการนักเรียน
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/prachaka/domains/prachak.ac.th/public_html/modules/block/mainmenu.php on line 12