[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.prachak.ac.th
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร (ป.ศ.) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.156.51.193  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นายไมตรี คำพิมาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
Click ดูประวัติ
นางกัญญณัช ลิ้มโชติการ
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยรองผอ.ฝ่ายบริหารงบประมาณ/หน.สำนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางกุณฑรี ดุสิตพันธ์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวบุษราภรณ์ พันธุ์เลิศเมธี
ครู
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอรุณ บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางอัญชุลี สนิทภักดี
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางวิภา เมืองมิ่ง
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน
Click ดูประวัติ
นางพรพิมล ไชยแสนท้าว
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน
Click ดูประวัติ
นางสาวนพารัตน์ ลอยสมิทธิ์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน
Click ดูประวัติ
นางเรณู สุทธิพงษ์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน
Click ดูประวัติ
นางนงนุช โนนคู่เขตโขง
ครู/ครูชำนาญการ
งานบัญชีและการเงิน
Click ดูประวัติ
นางนัทกมล ติยะวงศ์
ครู
เจ้าหน้าที่การเงิน
Click ดูประวัติ
นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ
ครู/ครูชำนาญการ
จนท.การเงิน/บุคลากร
Click ดูประวัติ
นางสาววนิดา หมายมั่น
เจ้าหน้าที่บัญชี
งานบัญชี
Click ดูประวัติ
นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุรภี คำมีคร
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
Click ดูประวัติ
นายสุริยะ วิชัยพล
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
Click ดูประวัติ
นางกัลยา สุพรรณเภสัช
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนงานฯ
Click ดูประวัติ
นางโสจนะ โกกิลานนท์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ์
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ครูอัตราจ้าง
17 : คณะกรรมการนักเรียน
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/prachaka/domains/prachak.ac.th/public_html/modules/block/mainmenu.php on line 12