[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.prachak.ac.th
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร (ป.ศ.) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.156.51.193  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางนฤมล สกุลคู
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์
Click ดูประวัติ
นางณัฎฐา พรหมสาขา ณ สกลนคร
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียน
Click ดูประวัติ
นางวิภา เมืองมิ่ง
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่การเงิน
Click ดูประวัติ
นางจันทิมา บุญบูรรุ่งเรือง
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางอรุณี นิรานนท์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางวิภารัตน์ ปิติวัชรากุล
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุรภี คำมีคร
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
Click ดูประวัติ
นางปภิชญา ค้าขาย
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางปรีญาภร กวีกุล
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุจิตรา ศรีชาย
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางจารุวรรณ มีสติ
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางมณีรัตน์ บุญเจริญ
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางชอุ่ม พรหมแสง
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวประเพ็ญ ดอนสมพงษ์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
นางสกุณา อยู่ยืน
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางรุ่งทิวา ทองแสน
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางรุ่งทิพย์ ภูขยัน
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายประมวล ไชยโคตร
ครู
Click ดูประวัติ
นายสุภกิจ กลางนอก
ครู/ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางอรวรินทร์ อภิวิมลลักษณ์
ครู
Click ดูประวัติ
นายตฤณ แก้วเกตุ
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวตติพร สมอุ่มจารย์
ครูอัตราจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ครูอัตราจ้าง
17 : คณะกรรมการนักเรียน
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/prachaka/domains/prachak.ac.th/public_html/modules/block/mainmenu.php on line 12