[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by www.prachak.ac.th
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร (ป.ศ.) ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.156.51.193  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางศุภารมย์ นกอยู่
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิกุล ตรีวรเวทย์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางโสจนะ โกกิลานนท์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางกุณฑรี ดุสิตพันธ์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
งานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางพิศวาส หนูมอ
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางระเบียบใหม่ ประจันตเสน
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางผ่องศรี มาตย์นอก
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางพรพิพา กลางโยธี
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายศรายุทธ สินธุพันธ์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
Click ดูประวัติ
นางประไพ เหรียญณรงค์
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางเพลินจิตร์ ใหญ่โสมานัง
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางบัญญัติ ชนเพ็ชร
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายอภินันท์ พรหมแสง
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางกษมล เสิกภูเขียว
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวดวงสมร เมืองโคตร
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวพอดี สมสะอื้น
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยเอก วรันธร ทองบ่อ
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยม
ครู/ครูชำนาญการพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : กลุ่มพัฒนาผู้เรียน
15 : ลูกจ้างประจำ
16 : ครูอัตราจ้าง
17 : คณะกรรมการนักเรียน
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /home/prachaka/domains/prachak.ac.th/public_html/modules/block/mainmenu.php on line 12